Приоритети

Приоритети

Първостепенна цел: Удължаване на човешкия живот до 125 години и подобряване на неговото качество

Второстепенни, но не по-малко важни цели за следващия 7-годишен период, ще бъдат не само поддържането и развиването на техническата и експлоатационна ефективност на дружеството, но и основният ни фокус ще се постави върху обслужването на клиентите. Планирани са редица иновативни мерки и проекти, които се очаква да:

  • Подобрят и разширят информираността на нашите клиенти относно различните аспекти от работата на компанията;

  • Предоставят по-прецизна и детайлна информация относно нашите продукти, тяхната полза и благотворно влияние върху всеки един човешки организъм, независимо от възрастта му;

  • Улесняват достъпа на нашите клиенти до целия спектър от услуги, които дружеството предлага или планира да предложи в бъдеще;

  • Да създадат цялостно усещане у нашите клиенти, че получават качествена и действително работеща услуга от една модерна, иновативна компания, прилагаща съвременни и ефективни методи за подобряване на човешкото здраве и предпазване от ранна атрофия на организма;

Както бе подчертано, освен експлоатационна и техническа ефективност, основен фокус ще бъде поставен и върху обслужването на клиенти. В сформиране на кабинети, в които с подходящата апаратура, дипломираните медицински представители на нашето дружество да измерват въведения индекс, наречен от Нас индекс “Живот“, като се предвиждат дейности за разширяване информираността на клиентите, разширяване на услугите и оптимизиране на софтуера и машините за измерване индекс “Живот“; повишаване ефективността на центровете за обслужване, непрекъснатото подобряване функционалността на съществуващите софтуери и внедряване на нови. В тази връзка, дружеството предвижда внедряване на системата за качество ISO 9001 в обхвата на дейностите, свързани с обслужване на клиенти. С цел повишаване ефективността на процесите, както и развиването на двустранна мобилна връзка с всеки клиент, Ние обединяваме цялата постъпила от измерванията с уредите ни база данни за всеки един наш клиент с въвеждането на система за локация за съвместна работа със здравните служби в съответните райони и държави по местообитание на клиента. Дружеството предвижда и въвеждане цялостна система за интегрирано планиране на ресурсите, която ще обхваща дейностите на основните структурни звена в дружеството и дъщерните дружества.

Пълната информация можете да разгледате в „Етапи на Развитие“