ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

С настоящата декларация, изразявам и потвърждавам изцяло съгласието си „ЛЛ-МЕДИКА” ООД, ЕИК: 205753840, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора – п.к. 6000, ул. „Княз Борис I” № 97, ет.4, в качеството си на Администратор на лични данни - да събира, използва, съхранява и унищожава личните ми данни за целите на счетоводното администриране и спазване на фискалните обществени отношения и търговския оборот за периода, , за който това е необходимо за посочените тук цели, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо. 

и да прехвърля личните ми данни на лица обработващи личните данни по силата на договори със горепосоченото дружество, както и същите да се обработват от служители/работници изрично упълномощени от Администратора на лични данни или в кръга на служебните си задължения, в рамките на описаните цели, подсигурявайки, че личните данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство. 

Няма да повдигам възражения срещу горепосоченото дружество по отношение на прехвърлянето, в срока на съхранение и обработка на личните ми данни, към дружества 

предоставящи му услуги, когато това се изисква за организиране на дейности, представляващи част от обработката на данните ми. 

УВЕДОМЕН СЪМ, ЧЕ: 


- Категориите лични данни които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност, икономическа идентичност, здравна идентичност,свързани с гаранции или услуги предоставени ми от горепосоченото дружество. 

- Достъп до личните ми данни ще имат: Администратора на лични данни, служител или служители подпомагащи работодателя при обработката на лични данни също и лицата изрично упълномощени да извършват това, както и обработващи лични данни, с който Работодателя е сключил договори за доставка на услуги. 

- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред: 

• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина или със друго техническо средство; 

• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни. 

Запознат/а съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на: 

- достъп до личните ми данни; 

- коригиране (ако данните са неточни); 

- изтриване (право „да бъда забравен“); 

- ограничаване на обработването; 

- преносимост на личните ми данни между отделни администратори; 

- възражение срещу обработването на личните ми данни; 

- жалба до надзорен орган; 

- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен; 

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени. 

Данни за връзка с „ЛЛ-МЕДИКА” ООД, ЕИК: 205753840, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора – п.к. 6000, ул. „Княз Борис I” № 97, ет.4, имейл адрес: office@ll-medica.com– първоначален получател на личните ми данни. 

Аз лично съм предоставил личните си данни на това дружество. Информиран съм, че имам правото по всяко време да изисквам актуализация на личните ми данни, информация относно ползването на личните ми данни, както и да оттегля съгласието, предоставено с настоящото, и да изисквам изтриване на личните ми данни.