Научен Отдел

Директор Научен Отдел

Проф. Атанас Атанасов


Дата на раждане: 15.01.1954 г., с. Тракиец (Хасково);

Образование: 1979 магистър, завършва Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски ”, България; Първа специалност „Радиофизика и електроника“, Втора специалност „Биофизика“ защитена в Софийски университет, България;

Специализация: 1979-1982 г., Неврофизиология на мозъка, при Институт по невробиология, БАН;

Трудов стаж: 2012 г. - доцент по физика и медицинска техника; 2017-професор по физика;

Принадлежност: Катедра по физика и биофизика, Медицински факултет, Тракийски университет в Стара Загора, България;

Преподавателски опит: Медицинска физика, Медицинска биофизика, Медицински технологии и нови технологии в медицината; Физикохимия за инженерни специалности и технология на храните.

Публикации / пълен текст / - 100; Основен изследователски интерес: изолиране на биологично-активни съединения от българските лечебни растения, изучаване на носните и сънни цикли, алометрични (емпирични) закони в биологията и биофизиката; трансдермално въвеждане на лекарства с импулсно електрическо поле, изчисляване на инфрачервени спектри на молекули, приложение на квантовата механика в биологията и медицината, проектиране на нови измервателни електронни устройства за биологични и медицински изследвания.

Езици: Руски, Английски.

Доклади на Българската Академия на Науките

Доклади

Доклади